RSS
środa, 23 września 2015
W niedzielę brałam udział w cudownej konferencji, organizowanej przez Akademię Kobiet Sukcesu. Nie będę pisać, że któryś warsztat podobał mi się bardziej, a któryś mniej, bo wszystkie były ważne i wniosły do mojego życia coś mądrego. Napiszę jednak o tym, co najbardziej mnie wzruszyło.
piątek, 18 września 2015

„Przywódcy tworzą wizję przyszłości i wyznaczają strategię jej realizacji”. Na wstępie warto wyjaśnić podstawowe pojęcie LIDER. Jest to osoba wyróżniająca się samodyscypliną w każdym z podejmowanych działań. Osoba ta dąży do realizacji postawionych sobie celów, często „płynąc pod prąd” – jest prekursorem w podejmowaniu wielu inicjatyw. Osoba zarządzająca zasobami ludzkimi musi być liderem – inaczej nie będzie potrafiła zainspirować i zachęcić do działania poległego mu zespołu. Dodatkowo warto wyjaśnić, że lider wykazuje zdolność przeciwstawienia się łatwym i płytkim rozwiązaniom, które nie niosą długofalowych korzyści dla firmy.

Pragnę Ci przedstawić najważniejsze cechy, czyniące lidera skutecznym w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Cechy te wyłoniłam z lektury książki Briana Tracy „W jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty” oraz z raportów i opracowań przygotowanych przez The Harward Business Review. Łączą się one w obraz lidera spójny i inspirujący. „Najważniejszą częścią procesu rozwijania w sobie dyscyplin przywództwa jest bezpośrednia relacja miedzy samodyscypliną i wytrwałością. Im bardziej jest się wytrwałym w każdym swoim przedsięwzięciu, tym większą samodyscyplinę się w sobie rozwija. Można powiedzieć, że wytrwałość jest samodyscypliną w działaniu”. Poniższe cechy skutecznego lidera scalają się właśnie w obrębie samodyscypliny i wytrwałości. 

Istnieją dwa typy liderów. Pierwszy typ tzw. przywódca transformacyjny. Wyróżnia się on tym, że motywuje, inspiruje i zachęca swoich pracowników do pokonywania własnych słabości i osiągania coraz wyżej postawionych celów. Drugi typ to tzw. przywódca transakcyjny. „To ktoś, kto sprawia, że dzieją się różne rzeczy, że dzieją się z innymi i przez innych”. Lider transformacyjny i transakcyjny to osoby z wrodzonymi predyspozycjami. Potrafią zarządzać innymi z wizją i poczuciem misji. Wykorzystują wszystkie możliwe źródła motywacji aby ich zespół wykazał się zaangażowaniem w pracy. Można zatem powiedzieć, że pierwszą cechą skutecznego lidera jest dyscyplina doskonałości przywództwa. W dyscyplinie tej liderowi potrzeba jest odwaga. „Odwaga jest jedną z najważniejszych cech przywództwa. Sprawia, że lider podejmuje się nowych przedsięwzięć nie mając gwarancji sukcesu. To odwaga inspiruje ludzi do skupienia się pod jego sztandarem”.

Drugą ważną cechą lidera skutecznego jest dyscyplina jasności. Polega ona na tym, że jest on w stanie umiejętnie delegować zadania swoim podwładnym. W ten sposób, zwalniając samego siebie z pewnych obowiązków, jest w stanie poświęcić swoją uwagę innym kwestiom. Zyskują też na tym pracownicy, którzy wydelegowani do poszczególnych zadań, mogą poczuć się wyróżnieni oraz docenieni przez lidera. Sprawia to, że morale grupy oraz jej zaangażowanie wzrasta. Lider jednocześnie musi pokazać, że nowo podjęte przez niego zadania są czymś ważnym dla grupy. Istotną cechą myślenia lidera jest myślenie strategiczne. Lider powinien wykorzystać w nim takie zasady, jak:

- zasada celu: jasność postawionego celu

- zasada aktywności: dynamika w działaniach, nieustanna ofensywa

- zasada współdziałania: zogniskowanie wszystkich sił zespołu w obrębie celu

- zasada ekonomii sił: staranne i wczesne planowanie wszystkich zadań

- zasada manewru: gotowość do zmiany kierunku działań

- zasada zaskoczenia: gotowość do spontaniczności

- zasada wykorzystania: uważność na nowe szanse

Kolejną cechą skutecznego lidera jest dyscyplina kontroli. Polega ona na tym, że lider monitoruje postępy w pracy swojego zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność. Żywo i szybko reaguje na sytuacje kryzysowe, jednocześnie nie krytykując innych za popełniane błędy, ale udzielając konstruktywnego feedback’u. Ważną składową tej dyscypliny jest umiejętność otwartego korygowania swych działań, dając sobie prawo do omylności.

Następną ważną cechą lidera  jest prawość, czyli dyscyplina charakteru. „Prawość oznacza uczciwość wobec innych i niezłomną prawdomówność. Oznacza również poczucie obowiązku zapewnienia najwyższej jakości wszystkich działań i jest formą wyrażenia tego, czym dana osoba naprawdę jest wewnątrz. Bycie prawym oznacza również, że lider nigdy nie zaakceptuje sytuacji wymagających kompromisu z jego wartościami i zasadami”.

 Kolejną ważną cechą lidera jest nieustanna chęć podnoszenia własnych kompetencji. Jest ona determinowana na poziomie poczucia własnej wartości lidera. Mawia się, że przywódcy są zobowiązani do doskonałości. Najważniejszą rzeczą w obrębie tej cechy jest przekonanie podwładnych, że sami także powinni inwestować swój czas i energię w rozwój swoich umiejętności. 

Doskonałym przykładem lidera skutecznie zarządzającego zasobami ludzkimi był Henry Ford. Jego strategia uznawana jest obecnie za jedną z najlepszych strategii zarządzania. Jako lider, Henry Ford patrzył przede wszystkim na to, by jego pracownicy mieli łatwiejszą pracę. Jego celem było wprowadzenie takich narzędzi, które oszczędzą siły robotnika, jednocześnie zaś sam produkt nie straci na wartości. „U podłoża tej koncepcji i jej rozwoju był wzrost dużych organizacji przemysłowych, opartych na masowej produkcji dóbr. Wytwarzaniu na szeroką skalę ujednoliconych produktów towarzyszyła specjalizacja czynności oraz podział pracy. W 1914 r. w Michigan H. Ford wprowadził w swoich zakładach linię montażową, która zrewolucjonizowała system pracy (każdy pracownik miał przypisane wykonywanie jednej, powtarzającej się czynności w określonym czasie). Efektem był wzrost produktywności oraz obniżenie kosztów produkcji”. Jako lider, umiał spojrzeć na swe działania wizjonersko – odważnie. Będąc autorytetem dla swych pracowników oraz kontrahentów, potrafił przekonać ich do inwestycji swego czasu (oraz pieniędzy w przypadku kontrahentów) do przebudowy pracy w organizacji.

Prawdziwą rewolucję wprowadził także w obrębie kwestii takich, jak wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy (przedtem ludzie pracowali po dziewięć godzin), wprowadzenie regulaminu wewnątrzzakładowego, wprowadzenie pierwszych standardów w pracy oraz uściślenie czynników determinujących te standardy, wprowadzenie specjalizacji wśród robotników. Patrząc na działania Henrego Forda z perspektywy lat, łatwo możemy, w jaki sposób działanie Henrego Forda przełożyło się na sukces całej firmy.

Modernizacja procesu wytwórczego jednocześnie wywołała akceptację ze strony pracowników firmy i wzrosty wydajności. Oba te czynniki pozwoliły na wzrost dynamiki płac. To z kolei wywołało masową konsumpcję. Im większa konsumpcja, tym większe zapotrzebowanie na dalszą produkcję dóbr materialnych. To zapewnia wzrost zysku, zaś on powoduje, że firma może nadal modernizować proces wytwórczy, gdyż posiada zarówno dobre zaplecze finansowe, jak i wsparcie całego zespołu pracowników. Ważną kwestią było trzymanie się trzech, jasno sprecyzowanych celów. Pierwszym, będącym jednocześnie punktem wyjścia, celem była potencjalna ewolucja wydajności. Drugim zachowanie stabilnego kompromisu pomiędzy pracą a kapitałem. Trzecim celem było utrzymanie się na lokalnym rynku, zanim sytuacja firmy nie będzie tak stabilna, by mogła ona wyjść na rynek międzynarodowy. Gdyby nie umiejętności przywódcze Forda, jakie wymieniłam w części teoretycznej niniejszej pracy, odnosząc się do liderów skutecznie zarządzających zasobami ludzkimi, jego firma nie odniosłaby takiego sukcesu.

Liderzy to osoby o bardzo wizjonerskim podejściu do możliwości swoich i swojego zespołu. Nastawieni na współpracę każdej osoby w zespole, partnerstwo, współodpowiedzialność, jednocześnie powinni potrafić dobrze organizować pracę zespołu i zarządzać nim charyzmatycznie – ale też odpowiedzialnie. Takimi cechami wyróżniał się, jako lider właśnie Henry Ford, osoba wielokrotnie podkreślająca, że gdyby nie praca zespołowa, którą jedynie kierował, jego firma nie odniosłaby żadnego sukcesu. Lider wie bowiem o tym, że jego firmę tworzą ludzie i że to oni są największą inwestycją.

Bibliografia

  • Buzan, Mądry lider, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2009
  • Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydawnictwo Media Rodzinne, Poznań 1999
  • C. Maxwell, Tworzyć liderów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011
  • Mroziewski, Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005
  • Tracy, P. Chee, Dyscypliny doskonałego przywództwa. W jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2013lider
14:03, dobrycoach
Link Dodaj komentarz »
O autorze
Zakładki:
Https://www.facebook.com/CoachingSzkolenia?ref=hl
Http://wcr.edu.pl/
Ulubione